Blog

Hey Talaigu (Lyrics) – Barike Band

Hey Talaigu – Lyrics

Hey talaigu
Yu bin danis na smail ikam long mi
Hey talaigu
Yu bin save olsem bai mi kisim yu yet

Ugati tovo we natina tau niau
Mayuga tali hu but darling it’s okay
Pi tara va rait (va rait)

Hey talaigu
Ol lain blo yu bai ma kam painim yu
Hey talaigu
Mi laik tokim yu olsem mi lavim yu

Ugati tovo we natina tau niau
Mayuga tali hu but darling it’s okay
Pi tara va rait (va rait)

So plis smail na laik blong yu ino hait
Na brata tu iwok long banis long sait
Na sista tu itok long kotim yu
Bai me kisim yu yet
Husait ba stopim mi

Hey talaigu
Sapos ol toktok istap bai yu stap wantaim mi
Hey talaigu
Mi laik tokim yu bai mi lukautim yu

Ugati tovo we natina tau niau
Mayuga tali hu but darling it’s okay
Pi tara va rait (va rait)

Hey talaigu
Yu bin danis na smail ikam long mi
Hey talaigu
Yu bin save olsem bai mi kisim yu yet

Ugati tovo we natina tau niau
Mayuga tali hu but darling it’s okay
Pi tara va rait (va rait)

Pi tara va rait (va rait)

Pi tara va rait (va rait)

Comments

comments

Leave a comment:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *